มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10


ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
19 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


ขอเชิญผู้ัสนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ในวันที่  29-31 พฤษภาคม 2560    

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี

โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3  เมษายน 2560  มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน 

นางสาววรรณษา บาลโสง โทร. 086 - 7181928

โทร. / โทรสาร  038 - 358142

หมายเลขภายใน  8508, 8509, 8510


แบบฟอร์มเอกสารประชุมวิชาการครั้งที่ 10

 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก