มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10


ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


*หมายเหตุ  
1) กรุณาตรวจสอบรายชื่อและชื่อบทความของท่านให้ถูกต้อง หากพบข้อแก้ไข กรุณาแจ้งกลับมายัง E-mail : cfr2rmutto@gmail.com  
2) หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ จะส่งให้ท่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งสมัครไว้
3) รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งสมัครไว้
 
 
 
-->ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ (ปรับปรุงรายชื่อ)<--

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย 10thRMUTTO_Oral
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ 10thRMUTTO_Poster

 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก