มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

วารสารสังคมศาสตร์ ปี 5 เล่ม 2


วารสารสังคมศาสตร์ ปี 5 เล่ม 2
04 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2559 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
 
English into Thai Translation Errors of English Prepositions and Prepositional Phrases of Thai Undergraduates
Nattharmma Thong-Iam
Department of English as an international Communication, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra Campus
...>>READ<<
 
Morality and Moderation of a Leader in George Orwell’s Animal Farm
Khomduen Phothisuwan1 and Sutassi Smuthkochorn2
1 English for International Communication Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajamangala University of Technology, Tawan-ok
2 Department of Western Language, Faculty of Humanity, Srinakharinwirot University
...>>READ<<
 
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางแสงออสเตรเลีย
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...>>READ<<
 
กรอบแนวคิดการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจฉริยะในสถาบันอุดมศึกษา
อรรถพล จันทร์สมุด
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
...>>READ<<
 
การวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดปราจีนบุรี
ไพทูล สีใส, ทัดดาว ผาสุก และ จิระพร เนตรนุช
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
...>>READ<<
 
การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
...>>READ<<
 
คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักบำบัดสปาตามความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจสปาและผู้ใช้บริการชาวต่างชาติในจังหวัดชลบุรี
จิตต์โสภิน มีระเกตุ
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
...>>READ<<
 
จากชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบวินัย: เรื่องเล่าชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์
นฤทธิ์ ฤทธิ์คำรพ1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2รองศาสตราจารย์ ดร.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
...>>READ<<
 
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ขณะรักษาด้วยเคมีบำบัด
พัชรินทร์ แก้วรัตน์1 และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์2
1โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี 12110
2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000
...>>READ<<
 
ปัจจัยการดำรงชีวิตของครูที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี
ชญาดา ร่วมโพธิ์รี และ มลฤดี วัฒนอังกูร
สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
...>>READ<<
 
ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการการนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการคืนคนดีสู่สังคม
บุญช่วย แจ้งเวชฉาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
...>>READ<<
 
เรื่องเล่าหญิงรักหญิง: วิถีเพศของคู่รักสูงวัย
กนิษฐา สุขสมัย1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
...>>READ<<

 


 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก