มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
08 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาในการนำเสนอ
งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 
วันที่ 11- 13 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี
 

enlightened รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอในรูปแบบบรรยาย (ORAL PRESENTATION)

 

enlightened รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION)

 

หมายเหตุ: 1. กำหนดการนำเสนอจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง

                    2. บทความข้อแก้ไขจะทยอยส่งให้ท่านแก้ไข ทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร / กำหนดการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล 

พร้อมกับบทความแก้ไข และ หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม

                   3. หากไม่พบชื่ื่อ/บทความ/มีข้อแก้ไข โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล cfr2rmutto@gmail.com

 

 


 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก