มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 
 
 
 
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
   
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก 
ยิ่งยง รุ่งฟ้า พรชัย อัจฉริยเมธากร วิทยาภรณ์ จรัสด้วง และ ชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ..........<<Read>>
 
ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
พรชัย พรวิริยะกิจ วรินทร แดนดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ..........<<Read>>
 
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของชาวสวนผลไม้
ไกรสร รวยป้อม และ บุญฤทธิ์ บัวระบัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ..........<<Read>>
 
ความพึงพอใจโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา1 ถวัลย์ มุขจินดา1 จงจิต ลิอ่อนรัมย์1 บัณฑิต เสาวภาภรณ์และ นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์2
1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ..........<<Read>>
 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกร
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ บำเพ็ญ เขียวหวาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ..........<<Read>>
 
การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
กรณีศึกษาบ้านดงเมืองและบ้านโนนเสียว
วนิตา บุญโฉม สายตา บุญโฉม ภัชรินทร์ ซาตัน ยุพาภรณ์ ชัยเสนา และ ณัฐนันท์ หลักคำ
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ..........<<Read>>
 
ระบบสืบค้นข้อมูลการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี
ชารินี พรหมภักดี1 มารุต บูรณรัช2 และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล1
1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโลก
2ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ..........<<Read>>
 
สถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จิรายุ หาญตระกูล และ สุรชัย กังวล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ..........<<Read>>
 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สุภาภรณ์ บุญเจริญ และ ทรงธรรม เจริญจันทร์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ..........<<Read>>
 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วราพร พูลเกษ วนุชชิดา สุภัควนิช และ ธีติพล วิมุกตานนท์
..........<<Read>>
 
การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในผู้สูงอายุเขตพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วย
ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อังคณา จัตตามาศ และ พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ..........<<Read>>
 
 

 


 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก