มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

(อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร


(อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร
20 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร

1) หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5"  

    กำหนดจัดวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  5,900 บาท

2) หลักสูตร "การวิเคราะหข้อมูลด้วย Binary Logistic Regression"

    กำหนดจัด วันที่ 3-4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

3) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cox Regression Analysis"

   กำหนดจัด วันที่ 14-15 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

4) หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001 : 2007"

    กำหนดจัดวันที่ 14-15 ม.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

5) หลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน ISO 14001 : 2004"

     กำหนดจัด วันที่ 11-12 ก.พ. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

6) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 2"

     กำหนดจัด วันที่ 28-30 มี.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   www.fph.tu.ac.th

ผู้ประสานงาน     คุณพิศมัย  มากแพทย์        โทร. 085-3620126  E-mail: pisamai25@gmail.com 

                         คุณวันเฉลิม  กระจัดกลาง   โทร. 084-8249615  E-mail: wanchalerm.k@fph.tu.ac.th

 


 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก