มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

(ทุนวิจัย ป.เอก) สกว. เปิดรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559


(ทุนวิจัย ป.เอก) สกว. เปิดรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

เปิดรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559

สกว. ได้จัดตั้งโครงการ "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" สนับสนุนทุนในการเริ่มทำวิจัยให้แก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี

กำหนดให้ทุนละ 200,000 บาท ระยะเวลา  1 ปี (ค่าตอบแทน 5,000 บาท / เดือน)

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559

สมัครผ่านเว็บไซต์  http://rgj.trf.or.th 


 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก