มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 25561


เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 25561
12 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


เอกสารประกอบที่จะส่ง
1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-1ด) จำนวน  5  ชุด
3) โครงการวิจัย จำนวน  5  ชุด (ลงนามจริง ทั้ง 5 ชุด) โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับล่าสุด (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (สกุล.doc) จำนวน 1 แผ่น พร้อมลายเซ็นสแกน
5) แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)
 
แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ สวพ. หัวข้อ "แบบฟอร์มงานวิจัย"
 
 
คุณสมบัติหัวหน้าโครงการ
1) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา, พนักงานราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น
2) ไม่มีโครงการจะลาศึกษาต่อในช่วงที่จะทำการวิจัย
3) ต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี
 
 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)

 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก