มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

Untitled Document
 
คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
   


 
ผศ.ดร. ชงโค แช่ตั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

 
ดร.ภทรพร  ยุทธาภรณ์พินิจ 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร
ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ

 

บุคลากร

นางสาวเตือนใจ  สลับศรี
นักวิชาการศึกษา (งานบริหารทุนวิจัย)
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การศึกษา  :  บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์   :  0-3835-8201 ต่อ 8510
e-mail    :  
Svptawan@hotmail.com

   

นางสาวประกาย  ขวัญหลาย
นักวิชาการศึกษา  (งานสิทธิประโยชน์)

การศึกษา  :    บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์   :   0-3835-8201 ต่อ 8509
e-mail    :  
Svptawan@hotmail.com

   

นางสาววิลาวัลย์   ฤทธิ์เรืองโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงานทั่วไป)

การศึกษา   :   วท.บ.(พืชศาสตร์)
โทรศัพท์    :   0-3835-8201 ต่อ 8509
e-mail     :    
Svptawan@hotmail.com  

   

นางสาวนิราวัลย์     ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานสารบรรณ)

การศึกษา    :    ศศ.บ.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์     :    0-3835-8201 ต่อ 8509
e-mail      :    
Svptawan@hotmail.com

   

นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)

การศึกษา   :     วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
โทรศัพท์    :     0-3835-8201 ต่อ 8509
e-mail     :    
svptawan@hotmail.com

   

นางสาววรรณษา  บาลโสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานถ่ายทอดเทคโลโนยี)

การศึกษา :   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์  :   0-3835-8201 ต่อ 8509
E-mail   :   
ird2rmutto@gmail.com

 
นางสาวสุวรรณา  ปัดทาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบริการวิชาการ ประจำวิทยาเขตบางพระ)
การศึกษา :   ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
โทรศัพท์  :   0-3835-8201 ต่อ 8509
E-mail   :  
ird2rmutto@gmail.com
           นางสาวกานดา  ทองนพคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบริการวิชาการ ประจำวิทยาเขตจันทบุรี)
การศึกษา :  -
โทรศัพท์  :   084-5669796  โทรสาร 039-307268, 039-307274
E-mail   :  yada_da@hotmail.com
           ว่าร้อยตรีนิพนธ์  ราษฎร์อาศัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบริการวิชาการ ประจำวิทยาเขตจันทบุรี)
การศึกษา :  
โทรศัพท์  :  
039-307268, 039-307274
E-mail   :    yada_da@hotmail.com
  ว่าร้อยตรีนิพนธ์  ราษฎร์อาศัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบริการวิชาการ ประจำวิทยาเขตจันทบุรี)
การศึกษา :  
โทรศัพท์  :   
039-307268, 039-307274
E-mail   :    yada_da@hotmail.com

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก