มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

ข่าว

แจ้งกำหนดการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
04 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

แจ้งขยายเวลาปิดรับไฟล์บทความฉบับแก้ไขในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสังคมศาสตร์ ปี 5 เล่ม 2
04 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 1
20 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
08 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 5 เล่ม 1
28 กุมพาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(ทุนวิจัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 25561
12 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับข้อเสนองานวิจัย งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
17 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8
04 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
18 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

1 2 3 Next

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก