มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
19 กุมพาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญส่งชื่อเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ 2560
11 กุมพาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
11 กุมพาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
05 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 6
09 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่จัดการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8
06 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

แจ้งกำหนดการนำเสนอประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8 (ปรับปรุง)
13 พฤษภาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8
21 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญผู้ัสนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 8
09 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ปี 2558)
12 กุมพาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร.ตะวันออก
30 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 7
22 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
31 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
06 กุมพาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
10 มกราคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

1 2 Next

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก