มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มทร. 9 แห่ง ครั้งที่ 9
25 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ ไบเทคบางนา
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. เปิดรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(อบรมวารสาร) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง เพื่
20 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(บ่มเพาะ) วช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
20 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร
20 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี
26 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
26 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา
21 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) มรภ.นครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความลงวารสารชุมชนวิจัย
26 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ด้านวิทย์-เทคโนฯ)
26 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา
26 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(วารสาร) สกอ. ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่ิอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สกอ.
26 ตุลาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

1 2 3 Next

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก