มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

Untitled Document
 

ประวัติความเป็นมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  (สวพ.)

    สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2549  ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แยกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 โดยมีการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจากคณะกรรมการสรรหาและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  แห่ง  จนได้ผู้อำนวยการคนแรกคือ  ผศ.ดร.ชงโค  แซ่ตั้ง  ในระหว่างที่ยังไม่มีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ขึ้นเมื่อวันที่  28  กันยายน  2548  โดยแต่งตั้งให้  ผศ.ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2548
    ตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  กำหนดให้มีรองผู้อำนวยการได้  3  ตำแหน่ง  ซึ่งแบ่งเป็น
        -  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร  ได้แก่  ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์
        - รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ  ได้แก่   ดร.อนงค์นาฏ  โสภณางกูร
        - รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย  ได้แก่  อาจารย์วิเชียร  เข็มเงิน
    กรอบการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อแรกตั้งได้ถูกกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย งานวิชาการ  แต่ต่อมาได้มีการโอนงานบริการวิชาการ  ออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการพิเศษ  ตั้งแต่วันที่  11  กรกฎาคม  2550  คงเหลือเฉพาะส่วนงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัย
    สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีกรรมการบริหารสถาบันที่มาจากวิทยาเขตต่างๆดังนี้
        - จากวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ได้แก่  นางพัชรี  มินระวงศ์
        - จากวิทยาเขตวิทยาเขตอุเทนถวาย  ได้แก่  นายพรชัย  หอสุวรรณศักดิ์
        - จากวิทยาเขตจันทบุรี  ได้แก่  นายชัยรัตน์  ศิริเจริญ  
    โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของสถาบัน  คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีกำหนดวาระการประชุมทุก  2 เดือน  ทั้งนี้ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนอาจเรียกประชุมเป็นการเฉพาะได้
    ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยมี :-  
        -  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ผศ.ดร.ชงโค  แซ่ตั้ง
        -  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร  ได้แก่  ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์
        - รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ  ได้แก่  ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ
        - รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย  ได้แก่ ผศ.ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา  

 


 วิสัยทัศน์ (vision) : -
           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นผู้นำด้านวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  ที่มีคุณภาพ  คุณประโยชน์  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม


พันธกิจ (mission) : -
    1. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
    2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี  สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
    3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
    4. เป็นศูนย์กลางรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
    5. สร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก