มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

Untitled Document
(ตัวอย่าง) รายงานวิจัยเล่มสมบูรณ์
สัญญาทุนวิจัย (ทั้งงบแผ่นดินและงบรายได้)
แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)
แผนการใช้จ่ายเงินวิจัย (แบบ วจ 1)
แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายวิจัย (แบบ วจ 2)
แบบฟอร์มขอทดลองใช้สัตว์ (กรณีมีการทดลองในสัตว์)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคกลาง
ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ.ว1ด) แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบเงินรายได้
ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ.ว1ด) แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน
คู่มือการสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานของรัฐที่เสนองบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
แบบรายงานความก้าวหน้าและแบบรายงานการเงิน ของโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (งบ สกอ)
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มติดตามผลการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
แบบฟอร์มงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอผลงาน
แบบฟอร์มติดตามการนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการ

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก