Untitled Document Untitled Document

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคอมพิวเตอร์

 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร สวพ.
ภาระหน้าที่ สวพ
โครงสร้างบริหาร สวพ.
ภาพกิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
นโยบายมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2558
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แผนบริการวิชาการ ปี 2557
ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัย 2559
เกี่ยวกับงานวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)
เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
บัญชีงานวิจัยงบประมาณ
ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย
เกี่ยวกับนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.
บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ทำเนียบนักวิจัย 2558
ทำเนียบนักวิจัย 2559
ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560
เกี่ยวกับ สวพ.
งานบริการวิชาการ สวพ.
การจัดการความรู้ (KM) สวพ.
การบริหารความเสี่ยง สวพ.
ติดตามผลการดำเนินงานทุนวิจัย
งานวารสาร / Proceedings
ส่งวารสารออนไลน์
วารสารวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์
รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ
บัญชีวารสารวิชาการ
บัญชีวารสาร SJR
Scimago Journal-Country Rank
ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)
ฐานข้อมูล TCI
Thai Journals Online (ThaiJO)
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูล Sciencedirect
ฐานข้อมูลวิจัย ThaiLIS
คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
คลังข้อมูลวิจัยไทย
ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก
คลินิกเทคโนโลยี
ระบบคลินิกออนไลน์ CMO
คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี
คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
เผยแพร่ปี 2555-2557
ประกาศ
เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11
 

 

 

  Untitled Document
   แหล่งทุนวิจัยภายนอก
 
 แหล่งทุนวิจัย
yes สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
yes สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
yes สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
yes สำนักงบประมาณ
yes สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 yes ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
yes เครือข่ายกาญจนาภิเษก
yes สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
yes ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
yes ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
yes ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
yes สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
yes สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 yes มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
yes กระทรวงศึกษาธิการ
yes สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 yes มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
yes สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
yes กรมควบคุมมลพิษ
yes กรมวิชาการ
yes กรมการศาสนา
yes กรมการศึกษานอกโรงเรียน
yes กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 yes สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
yes กรมป่าไม้
yes การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
yes การเคหะแห่งชาติ
yes มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
yes สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
yes สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
yes สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
yes สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
yes มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
yes สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
yes การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 
enlightenedแหล่งทุนอื่นๆ

 

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.