Untitled Document Untitled Document
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
    ประวัติความเป็นมา  
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
    คณะผู้บริหาร สวพ.  
    บุคลากร สวพ.  
    ภาระหน้าที่ สวพ  
    โครงสร้างบริหาร สวพ.  
    ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557  
    นโยบายมหาวิทยาลัย  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558  
    แผนบริการวิชาการ ปี 2557  
    ร่างแผนบริการวิชาการปี2559 2563  
    แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559  
เกี่ยวกับงานวิจัย
    ขั้นตอนการขอทุนวิจัย (เดิม)  
    เงินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย  
    กองทุนส่งเสริมงานวิจัย  
    บัญชีงานวิจัยงบประมาณ  
    ระบบคัดสรร สังเคราะห์งานวิจัย  
    แหล่งทุนวิจัยภายนอก  
    สาขาวิชาการวิจัย  
    ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น  
    มาตรการติดตามงานวิจัย  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้  
    ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก  
    ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)  
    การเปลี่ยนรายละเอียดงานวิจัย  
เกี่ยวกับนักวิจัย
    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
    การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  
    เชิดชูนักวิจัย มทร.ตอ.  
    บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่  
    ทำเนียบนักวิจัย 2558  
    ทำเนียบนักวิจัย 2559  
    ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560  
เกี่ยวกับ สวพ.
    งานประกันคุณภาพฯ สวพ.  
    งานบริการวิชาการ สวพ.  
    การจัดการความรู้ (KM) สวพ.  
    การบริหารความเสี่ยง สวพ.  
    งานสิทธิประโยชน์  
งานวารสาร / Proceedings
    ส่งวารสารออนไลน์  
    วารสารวิจัย  
    วารสารสังคมศาสตร์  
    รายงานสืบเนื่องการประชุมฯ  
    บัญชีวารสารวิชาการ  
    บัญชีวารสาร SJR  
    Scimago Journal-Country Rank  
    ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น(สกอ)  
    ฐานข้อมูล TCI  
    Thai Journals Online (ThaiJO)  
    ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารฯ  
ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
    คลังข้อมูลวิจัยตะวันออก  
    สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด  
    ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
    คลังข้อมูลวิจัยไทย  
    ฐานข้อมูลวิจัย ตะวันออก  
คลินิกเทคโนโลยี
    ระบบคลินิกออนไลน์ CMO  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.จันทบุรี  
    คลินิกเทคโนโลยี วข.บางพระ  
เผยแพร่วิจัย ตะวันออก
    เผยแพร่ปี 2555-2557  
 

 

 

Untitled Document
   แบบฟอร์มงานวิจัย
 
 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มทร.
 แบบประเมินผลความสำเร็จ61
 หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. ตะวันออก พ.ศ. 2556-2560(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559)
 เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมใช้ประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดิน 2563 ชุดที่ 2
 เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมใช้ประกอบการเสนอของบประมาณแผ่นดิน 2563 ชุดที่ 1
 ยุธศาสตร์รายประเด็น 2562
 แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ 2563
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยชุด 2561
 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลตะวันออก
 แบบฟอร์มขอชี้แจงเรื่องขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย
 แบบ สวพ 1 ป ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมโครงการวิจัยสัดส่วนงานวิจัย
 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
 ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (รายได้)
 ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แผ่นดิน)

 

1 2 Next
 
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.