ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

PREFORMANCE EVALUATION SYSTEM TO SUPPORT THE DEVERLOPMENT OF ACADEMIC STAFF AT

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK