ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : วสันต์ บัณฑิต
วัน เดือน ปีเกิด : 12/10/1989
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 88/98 หมู่ 1 หมู่บ้านพฤกษา หนองมน - ชลบุรี ซอย 10 ถนน หนองมน - บางพระ ตำบลเหมือง อำเถอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 806466199
Email : Wasun.b@gmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2552รุ่น4
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2555
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2556
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ