ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ศิรินาฎ เรืองพุทธ
วัน เดือน ปีเกิด : 3/11/1989
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 160/3 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0861522555
Email : Liver_misa@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2554
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2555
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งSuperviser ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : 49/66 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230