ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ธนพงศ์ นาคจันทึก
วัน เดือน ปีเกิด : 20/8/1979
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 379 ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 0890998067
Email : Tanapong_nak@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2541รุ่น24
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2545
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2545
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอำเภอ ระดับ 8 ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ธ.ก.ส.สาขาพนมสารคาม 1051 ม.1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารค