ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : นิลพัฒน์ นิ่มตรง
วัน เดือน ปีเกิด : 6/25/1969
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 152 หมู่ 2 ตำบล ไตรตรึงษ์ อำเภอ เมื่อง จังหวัด กำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ :
Email : nilpat_sugar@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.June 1 ,1รุ่น17
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.march 6,19
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.1993
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งหัวหน้าแผนก ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : "บ.น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด 152 หมู่ 2 ตำบล ไตรต