ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : สมนึก คำทุม
วัน เดือน ปีเกิด : 22/1/1979
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 64/9 ม.4 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 084-772171
Email : Somnukpang@gmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2542รุ่น26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ พืชศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2544
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา พืชศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2545
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกสวน ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทลคอลเลคชั่น เขาใหญ่ 327-3