ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : Nattakan Papotinang
วัน เดือน ปีเกิด : Nattakan
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 32/1-2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 20120
โทรศัพท์ : 090-979-23
Email : Nattakan.papotinang@gmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2548รุ่น32
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2554
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งSales engineer ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : organo thailand