ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : จักรพงศ์ สุขกิจภากรณ์
วัน เดือน ปีเกิด : 6/3/1991
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 61 ม.5 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ : 087-614537
Email : devilman_bangbang@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2552รุ่น20
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2555
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2556
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งQA ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : เลขที่8หมู่7ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธา