ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : เมทินี ใส้พงษ์
วัน เดือน ปีเกิด : 10/10/1990
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : เลขที่257หมู่9ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62160
โทรศัพท์ : 087-847499
Email : meany.sai10@gmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2552รุ่น20
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2555
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2556
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งQA ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : เลขที่8หมู่7ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธา