ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : นรเศรษฐ์ สาระสาริน
วัน เดือน ปีเกิด : 31/7/1984
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 104/1 หมู่5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 0945459891
Email : norasait.mazda2@gmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2546รุ่น-
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2551
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2552
อาชีพปัจจุบัน : เจ้าของธุรกิจ
ตำแหน่งผู้จัดการ ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : 79 ต.แสนสุข ถ.สันติเกษม อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 201