ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : รัตติยา อินจันดี
วัน เดือน ปีเกิด : 31/7/1990
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 103/146 ม. 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0944326782
Email : Jen_ruttiya@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2552รุ่น20
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2555
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2556
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งนักโภชนากร ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : 90 ถนนศรีราชานคร3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2