ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : วุฒิชัย ลัดเครือ
วัน เดือน ปีเกิด : 29/9/1981
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ :
Email : chalee29@gmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2543รุ่น2
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2547
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2548
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : "ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 122 ถ.ห้