ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : นิศารัตน์ นินปราณี
วัน เดือน ปีเกิด : 21/11/1992
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 118/1 หมู่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 0924867670
Email : Ninisarat@outlook.co.th
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2554รุ่น22
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2558
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2558
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายผลิต ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา