ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ธัชชา คงปราโมด
วัน เดือน ปีเกิด : 12/9/1989
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 16 หมู่ 3 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โทรศัพท์ : 080-666366
Email : tatcha_tarn2010@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น19
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2555
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2555
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งควบคุมคุณภาพ ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : "บ.ไทยอินาบะ ฟูดส์ จำกัด 190หมู่ 7 ถนนหนองปลากระดี