ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา บุญชู
วัน เดือน ปีเกิด : 28/11/2535
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 199/221 หมู่ที่9 หมู่บ้าน ธาดา ทาวน์ ออร่า ซอย 8 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 987673132
Email : akunghub@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2555รุ่น22
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2558
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2558
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งจัดซื้อ ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : 83/5 ม.6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210