ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : กุลธิดา ธาราสืบ
วัน เดือน ปีเกิด : 18/3/1992
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 121/5 หมู่1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0894076497
Email : Goontida_Tara@hot mail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2554รุ่น22
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2558
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2558
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งQC Suppervisor ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : เลขที่ 8 ซอยพระราม 2 ซอย 50 แยก 7 ถนนเทียนทอง แขวง