ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : สุรพล ด้วงแก้ว
วัน เดือน ปีเกิด : 4/11/1984
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : "43/160 หมู่12 ต.อุทัย อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210"
โทรศัพท์ : 0813529448
Email : Pompambobo@yahoo.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2546รุ่น5
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2549
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2550
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานองค์กรเอกชน
ตำแหน่งsupervisor ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : "95 หมู่ 6 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1321