ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : กฤตยา ภู่สัมฤทธิ์
วัน เดือน ปีเกิด : 15/8/1989
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 210/362 หมู่5 หมู่บ้านเดอะพลัส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0822165071
Email : kittaya_zine@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น51
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2554
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2555
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา ถนน เจิมจอมพล