ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาง

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา พูลพืชชนม์
วัน เดือน ปีเกิด : 5/1/1970
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 43/135 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 081-652425
Email : supattra_po@rmutto.ac.th
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2533รุ่น17
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2535
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2535
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะวิทยาศาสตร์