ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : เสกศิลป์ มีดี
วัน เดือน ปีเกิด : 16/08/2518
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 112 ม.5 หบ.ปราสาทภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทรศัพท์ : 0815726686
Email :
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2542รุ่น12
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรกลวิธาน
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2544
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา เกษตรกลวิธาน
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2544
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ