ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ศิรินภา สุคำ
วัน เดือน ปีเกิด : 26/09/2527
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 1 ม.7 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0894185321
Email : rainny_sirinapa@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2549รุ่น-
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2551
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ(สมทบ)
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2552
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ