ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : มงคล เนตรสุวรรณ์
วัน เดือน ปีเกิด : 06/06/2516
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 43/38 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0868368027
Email :
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2537รุ่น21
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ กศ.สัตวศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2539
ชื่อหลักสูตรวทน.
สาขาวิชา กศ.สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2539
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ฝ่ายพัฒนาบริเวณ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ