ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาง

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : เขมจิรา เนตรสุวรรณ์
วัน เดือน ปีเกิด : 20/03/2518
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 43/88 ม.6 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038358230
Email : KAMJIRA_1234@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2549รุ่น-
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2551
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ(สมทบ)
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2552
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ฝ่ายคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษยศาสตรและสัมคมศ