ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : เมธี จันทชาติ
วัน เดือน ปีเกิด : 13/05/2529
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 89/48 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0884499923
Email :
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2548รุ่น-
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.-
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.-
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษยศาสตรและสัมคมศ