ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : พรไพลิน เช้าฉ้อง
วัน เดือน ปีเกิด : 04/05/2527
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 44/71 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0831232395
Email : dodfin_joy@hotmail.co
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.-รุ่น-
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.-
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจเกษตร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2549
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ คณะมนุษยศาสตรและสัมคมศ