ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : น้ำฝน ตรีภัทร์
วัน เดือน ปีเกิด : 16/10/2524
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 21 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0853644962
Email :
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2543รุ่น-
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2546
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.-
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบุคลากร ฝ่ายบุคคล
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ