ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาง

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ศุภวรรณ มาลีหวล
วัน เดือน ปีเกิด : 08/02/2527
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0890943582
Email :
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2546รุ่น1
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เศรษฐศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2549
ชื่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2500
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ