ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาง

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ผานิต ถิรพลงาม
วัน เดือน ปีเกิด : 2/12/2508
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 43/139 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0897612685
Email :
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2529รุ่น12
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2530
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา 000
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2500
อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ