ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ยุภาพร คำโสม
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : -
โทรศัพท์ : 0819917057
Email : -
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2552รุ่น35(34)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2553
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งผู้จัดการ ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : บริษัทไทยฟู้ดส์เลเยอร์ฟาร์ม 272 หมู่ 4 ต.หนองประดู