ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : ทิพย์วิมล บานเย็น
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 55 หมู่ 15 ตำบลพระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทรศัพท์ : 0806372781
Email : -
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น34(33)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2553
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อ.