ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : เอกพันธุ์ อินทร์งาม
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 209 หมู่ 1 ต.ทุ่งเทิง จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0806376039
Email : ekkapan_ans34@hotmail.co.th
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น34(33)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2553
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตำบล