ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : พิพัฒน์ สมสา
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 33 หมู่ 4 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0800123390
Email : -
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น34(33)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2553
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งสัตวบาล ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รัตนาภรณ์ฟาร์ม 159 หมู่ 4 ตำบลศาลาลำดวน อ.เมือง จ.