ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : รุ้ง บุญมานนท์
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 77 หมู่ 7 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0878922835
Email : -
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น34(33)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2553
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2553
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่ง- ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : -