ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นาย

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : พร้อมพงษ์ สีอินทร์
วัน เดือน ปีเกิด : -
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 33 ม.7 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 0810790350
Email : sriin_2007@hotmail.com
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2551รุ่น34(33)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ เกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2555
ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2555
อาชีพปัจจุบัน :
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฝ่าย-
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 69/1